العربية
Italiano
English
Deutsch
Français
Español
русский
中国

Immobili dell'agente LAGANA' PAOLO

LAGANA' PAOLO
LAGANA' PAOLO
Nasce e cresce come imprenditore nell’impresa edile e nell’agenzia immobiliare di famiglia e svolgendo con passione il proprio lavoro per 35 anni.
Nel 2016 insieme al fratello decide di intrarprendere la carriera di consulente immobiliare a tutti gli effetti.Apre un’agenzia immobiliare affiliata a Remax Italia e decide di crescere con loro.Dopo quasi 5 anni, mantenendo la professionalità e la filosofia dello studio associato insieme ai suoi consulenti immobiliari, decide di staccarsi da RE / MAX per aprire finalmente la propria agenzia immobiliare contraddistinta da un approccio etico e professionale, così nasce la REAL ESTATE REVOLUTION.
Apartment في بيع a Momo
120,000 €
174 m2 | 2 غرف | 1 الحمامات | 1 صندوق
Apartment في بيع a Momo
Apartment في بيع a Momo
Apartment في بيع a Cameri
90,000 €
90 m2 | 2 غرف | 1 الحمامات | 1 صندوق
Apartment في بيع a Cameri
Apartment في بيع a Cameri
House of Character في بيع a Landiona
40,000 €
180 m2 | 2 غرف | 1 الحمامات
House of Character في بيع a Landiona
House of Character في بيع a Landiona
3+ bedroom apartment في استئجار a Forte dei Marmi
محفوظة
500 m2 | 4 غرف | 4 الحمامات | 5 أماكن وقوف السيارات
3+ bedroom apartment في استئجار a Forte dei Marmi
3+ bedroom apartment في استئجار a Forte dei Marmi (Centro)
3+ bedroom apartment في بيع a Forte dei Marmi
3,500,000 €
500 m2 | 4 غرف | 4 الحمامات | 5 أماكن وقوف السيارات
3+ bedroom apartment في بيع a Forte dei Marmi
3+ bedroom apartment في بيع a Forte dei Marmi (Centro)
Commercial Premises / Showrooms في بيع a Novara
1,250,000 €
800 m2 | 4 الحمامات
Commercial Premises / Showrooms في بيع a Novara
Commercial Premises / Showrooms في بيع a Novara (San Paolo)
Estate في بيع a Vittuone
محفوظة
3800 m2 | 5 الحمامات
Estate في بيع a Vittuone
Estate في بيع a Vittuone
Sites / Plots for Development في بيع a Casalino
7,987,000 €
163000 m2
Sites / Plots for Development في بيع a Casalino
Sites / Plots for Development في بيع a Casalino
Apartment في بيع a Novara
155,000 €
66 m2 | 1 غرف | 1 الحمامات | 1 صندوق
Apartment في بيع a Novara
Apartment في بيع a Novara
Apartment في بيع a Trecate
55,000 €
54 m2 | 1 غرف | 1 الحمامات | 1 أماكن وقوف السيارات
Apartment في بيع a Trecate
Apartment في بيع a Trecate
Villa في بيع a Castelletto sopra Ticino
700,000 €
250 m2 | 2 غرف | 1 الحمامات | 2 صندوق
Villa في بيع a Castelletto sopra Ticino
Villa في بيع a Castelletto sopra Ticino
Villa في بيع a Castelletto sopra Ticino
950,000 €
980 m2 | 5 غرف | 3 الحمامات | 2 صندوق / 4 أماكن وقوف السيارات
Villa في بيع a Castelletto sopra Ticino
Villa في بيع a Castelletto sopra Ticino
Villa في بيع a Castelletto sopra Ticino
1,250,000 €
460 m2 | 3 غرف | 3 الحمامات | 2 صندوق / 2 أماكن وقوف السيارات
Villa في بيع a Castelletto sopra Ticino
Villa في بيع a Castelletto sopra Ticino
Commercial Premises / Showrooms في بيع a Galliate
950,000 €
1100 m2 | 50 أماكن وقوف السيارات
Commercial Premises / Showrooms في بيع a Galliate
Commercial Premises / Showrooms في بيع a Galliate
Castle في بيع a Deruta
محفوظة
2000 m2 | 25 أماكن وقوف السيارات
Castle في بيع a Deruta
Castle في بيع a Deruta
Palazzo / Palazzin في بيع a Ghemme
2,200,000 €
24641 m2 | 5 الحمامات
Palazzo / Palazzin في بيع a Ghemme
Palazzo / Palazzin في بيع a Ghemme
2 bedroom apartment في بيع a Novara
85,000 €
90 m2 | 2 غرف | 1 الحمامات | 1 صندوق
2 bedroom apartment في بيع a Novara
2 bedroom apartment في بيع a Novara (S. Antonio)
Hut في بيع a San Pietro Mosezzo
800,000 €
1110 m2 | 3 الحمامات | 2 صندوق / 20 أماكن وقوف السيارات
Hut في بيع a San Pietro Mosezzo
Hut في بيع a San Pietro Mosezzo
Hut في بيع a San Pietro Mosezzo
1,500,000 €
3165 m2
Hut في بيع a San Pietro Mosezzo
Hut في بيع a San Pietro Mosezzo (Mosezzo)
Commercial Premises / Showrooms في بيع a Novara
25,000 €
40 m2
Commercial Premises / Showrooms في بيع a Novara
Commercial Premises / Showrooms في بيع a Novara
Tabac Shop في مهمة a Novara
170,000 €
40 m2 | 1 الحمامات
Tabac Shop في مهمة a Novara
Tabac Shop في مهمة a Novara (Santa Rita)
Cookie preference