العربية
Italiano
English
Deutsch
Français
Español
русский
中国

الخدمات

1. RELAZIONE CON IL CLIENTE

 • Contatto
 • Conoscenza di esigenze ed aspettative
 • Visione dell’immobile
 • Analisi comparativa di mercato

2. RAPPORTO DI FIDUCIA CLIENTE/AGENZIA

 • Acquisizione incarico
 • Definizione di esclusiva
 • Certificazione immobile
 • Ufficializzazione della compravendita

3. L'AGENZIA ENTRA IN CAMPO

 • Attivazione e gestione incarico
 • Piano di marketing:
  • Pubblicazione sui siti e portali dedicati
  • Strategie di vendita
  • Sito,Brochure e volantino personalizzati
 • Report

4. IL RISULTATO

 • Appuntamenti selezionati
 • Consulenza finanziaria per mutui e finanziamenti dedicati
 • Proposta di acquisto
 • Preliminare di comprevendita
 • Assistenza fino all’atto notarile
* الكوكيز تساعدنا تقديم خدماتنا. باستخدام هذه الخدمات، فإنك توافق على استخدامنا لملفات تعريف الارتباط من جانبنا. مزيد من المعلومات فهمت